Informació Corporativa

Els recursos humans i tecnològics son els dos eixos fonamentals per la gestió de la nostra empresa.

La gestió de la Prevenció dels Riscos Laborals ha de contemplar-se no solament com un a obligació legal, sinó com un instrument per a la millora de l’entorn laboral.

Per tal de respondre a les necessitats del nou entorn preventiu a Andorra, hem desenvolupat una línia de Serveis de Prevenció, amb unes característiques úniques en el nostre mercat, simples i adaptables, dirigides a aconseguir els següents objectius:

Complir la Llei, millorar la Seguretat Laboral i evitar sancions:

 • Establir un protocol simple i eficaç que eviti o redueixi els danys derivats del treball.
 • Millorar la qualitat dels processos productius i humans.
 • Augmentar la rendibilitat.

La nostra visió:

Hem dissenyat un model de treball que dona respostes a les necessitats del mercat andorrà, que reconeix l’alt valor estratègic del capital humà de la nostra empresa.

Visió:

Volem que el mercat empresarial, organismes oficials, entitats para públiques i altres actors del mercat ens identifiquin com un referent de qualitat, innovació i lideratge.

Els nostres clients valoren el nostre model de prestacions de serveis com innovador, eficaç i pràctic,i així passem del model legalista al model pràctic per a la implantació del model de gestió.

La nostra missió:

En l’actualitat els mercats evolucionen ràpidament, uns s’esgoten i altres son superats per altres més eficients.

El nostre model ens a permès evolucionar juntament amb el mercat perquè es vasa en donar les respostes adients a cada demanda de la Llei i a les necessitats reals de les empreses, amb un fort compromís amb els nostres cients.

Missió:

La nostra missió en matèria preventiva es resumeix en els següents punts;

 • Conjugar els requeriments legals amb la prevenció efectiva i amb una visió empresarial.
 • Aportar solucions pràctiques, efectives i amb beneficis mesurables.
 • Convertir la gestió de la prevenció en una eina de productivitat empresarial.
 • Prestar un servei pro actiu, més enllà dels formalismes legals, per tal de promoure millores en els negoci dels nostres clients.
 • Un alt nivell d’excel·lència en les prestacions dels serveis, primant qualitat i eficàcia en les solucions plantejades, per damunt de consideracions sobre facilitat, costos o disponibilitat.

Els nostres valors:

Tenim unes fortes conviccions que donen forma al concepte de la nostra tasca actual i de futur pel que a estat creada EuroPrevenció, S.L.

 • El client: És el centre de la nostra activitat.
 • El talent: El busquem i el fomentem dins de la nostra organització per tal de dotar-nos del millor equip multi disciplinar.
 • La professionalitat: Apostem per la capacitat, formació, honradesa, compromís i desenvolupament professional.
 • L’excel·lència: Busquem els més alts nivells de qualitat i eficàcia en totes les àrees per la millora constant de les nostres solucions.
 • Les persones: El bé més valuós de qualsevol organització i especialment en la nostra.

Les nostres competències diferencials:

El nostre concepte d’empresa parteix d’una reflexió profunda de les circumstàncies passades, actuals del mercat. Hem crescut amb el coneixement i l’experiència necessàries per a donar resposta a les necessitats actuals i futures dels nostres clients.

Competències diferencials:

 • Gestió de la prevenció des de l’òptica del client i amb perspectiva empresarial.
 • Solucions integral, que donen respostes a les necessitats dels clients.
 • Transparència i simplicitat dels processos, amb l’objectiu de facilitar la gestió i implantació de la Prevenció.
 • Solucions fàcils d’implantar sense afectar el ritme diari del client.

Les nostres avantatges competitives:

Som conscients que la implantació de la prevenció s’ha de realitzar amb la màxima simplicitat i eficàcia per constitueixi una eina de gestió que permeti optimitzar els recursos humans de l’empresa.

Avantatges competitives:

 • La prevenció com a eina de gestió amb models operatius que permetin la gestió òptima dels recursos de l’empresa.
 • Un anàlisis dels riscos que tinguin en compte tots els factors (tant els físics com els Psicològics) que poden afectar al desenvolupament de l’activitat del personal de l’empresa.
 • Capacitat d’anàlisis, diagnòstic i formulació de respostes eficaces orientades a la gestió empresarial.
 • Ampla base de coneixements fonamentada en la nostra experiència en tots els sectors d’activitat i tipologia d’empresa.
 • Capacitat de gestió de recursos propis o aliens per a donar resposta a cada necessitat.
 • Serveis desenvolupats des de l’òptica del client, amb el seu llenguatge i codis de comunicació.