Prevenció

La Planificació de l’Activitat Preventiva,

És el document que reflecteix les activitats preventives que es desenvolupen dins de l’empresa. És el document que diu quines activitats preventives es portaran a terme, qui les farà i quan es portaran a terme. També ha de ser de manera simultània un registre del seu compliment i dels costos econòmics que suposa la prevenció a l’empresa.

Segons ens marca la Llei 34/2008, l’acció preventiva es planificarà a partir de l’avaluació de riscos, i dita planificació s’haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral. Aquest document pretén ser un instrument de guia per que els treballadors designats de l’empresa com a Delegats de Prevenció i amb la formació adient, sapiguint com es realitza dita planificació a partir de l’avaluació inicial o periòdica dels riscos derivats del treball.

Al igual que l’Avaluació dels Riscos, La Planificació de l’Activitat Preventiva estarà a disposició dels treballadors en els termes senyalats en la Llei, i es respectaran els criteris de confidencialitat establers dins de la Planificació Preventiva.


shutterstock_166951346

Guia d’utilització.

Partint de les necessitats detectades en l’avaluació dels riscos i de la informació recollida en la mateixa, s’ha de fer la Planificació de l’Activitat Preventiva.

L’objectiu de la Planificació de l’activitat Preventiva es establir el conjunt d’actuacions a desenvolupar en un període de temps preestablert, amb l’objecte de que l’empresari pugui complir amb els deures i obligacions exigibles en matèria de segureta i salut en el treball.

La planificació consta de 4 grans temes, dividits ens diversos apartats:

Organització que es disposa a portar a terme les activitats preventives:

 •  Model organitzatiu.
 •  Nombra-me’n dels Delegats i constitució del Comitè de Seguretat i Salut.
 •  Adopció o elaboració d’un manual de protocols de treball.
1.Planificació integral de l’activitat preventiva.
2.Elaboració dels protocols interns d’anàlisis d’accidents i comunicats dels riscos.
3.Realització de les mesures higièniques necessàries i els estudis ergonòmics dels llocs de treball.
4.Establiment de la Vigilància de la Salut.
5.Seguiment de les instal·lacions sotmeses a reglamentacions específiques de industria i correcció dels punts detectats en l’avaluació de riscos.
6.Elaboració del calendari de formacions.
7.Elaboració de Normes i Procediments de Seguretat en els diferents camps de treball de l’empresa.
8.Coordinació de les activitats preventives inter empresarials.
9.Manteniments, elaboracions d’estadístiques, tasques de difusió i elaboració de la documentació.

Cada un dels temes citats haurà de ser complementat per part del tècnic competent que portarà a terme la planificació, en funció del tipus i característiques particulars de l’empres i de les seves necessitats.
Per cada tema o apartat, s’ha de fer constar el nom del responsable que portarà a terme el treball i el pressupost assignat. A continuació s’haurà d’incloure la data preventiva d’inici i la data prevista del termini i al finalitzar l’activitat s’inclourà la data real i la signatura del responsable d‘execució de l’activitat.

  • Seguretat Integrada.
  • Organització de l’actuació preventiva.
  • Control de les fons dels riscos, inclosos els controls periòdics.
  • Informació, participació i consulta dels treballadors.
  • Formació.
  • Assignació dels treballadors i informació dels riscos.
  • Personal especialment protegit.
  • Vigilància de la salut.
  • Mesures d’emergència.
  • Equips de Proteccions Personals.
  • Coordinació de les activitats empresarials.
 • La modalitat escollida. Per part de l’empresa per al desenvolupament de l’activitat preventiva.
 • El tipus d’activitat laboral de l’empresa.
 • Recursos i mitjans disponibles.
 • Les necessitats detectades en l’avaluació inicial de riscos.

Legislació en prevenció.

Accés a la legislació aplicable en matèria de Prevenció dels Riscos Laborals.
 • Llei 34/2008, del 18 de desembre,de la seguretat i la salut en el treball.
  PDF
 • Decret del 3-10-2012 d’aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització d’equips de protecció individual.
  PDF
 • Decret del 3-10-2012 d’aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en la utilització dels equips de treball.
  PDF
 • Decret d’aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball.
  PDF
 • Decret de l’1 de desembre del 2010 d’aprovació del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció.
  PDF