Curs d’acció preventiva

LA PREVENCIÓ LABORAL MITJANÇANT LA FORMACIÓ, UN VALOR SEGUR.

CURSOS D’ACCIÓ PREVENTIVA.

(4 a 8 hores lectives)

TITOLS DELS CURSOS:

Cursos adaptats segons les Guies d’Acció Preventiva del Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.(E)

Els cursos d’utilització de maquinària, es poden realitzar en dues modalitats:
01.NETEJA D’ OFICINES.
02.INSTAL·LADORS ELÈCTRICS.
03.TALLER DE FUSTERIA.
04.FLEQUES I PASTISSERIES.
05.TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES.
06.PERRUQUERIES.
07.LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ.
08.PINTORS I EMPAPERADORS.
09.ESCAIOLISTES.
10.INDUSTRIES DE CONSERVES ALIMENTARIES.
11.RESTAURANTS, BARS I CAFETERIES.
12.TREBALL EN OFICINES.
13.TINTORERIES.
14.TALLERS DE CERÀMICA.
15.ARTS GRÀFIQUES.
16.PLANTES D’ AGLOMERATS.
17.TALLERS DE CONFECCIÓ.
18.EQUIPS D’ ELEVACIÓ I TRANSPORT DINS DE LES EMPRESES.
19.ESTACIONS DE SERVEI.
20.TRANSPORTS DE PERSONES.
21.IN VERNACLES.
22.FLORISTERIES.
23.PLANTES DE RECICLATGE DE PAPER, VIDRE I PLÀSTICS.
24.TALLERS DE RENTAT I ENGREIXAT DE VEHICLES.
25.COMERÇ I TALLERS DE BICICLETES I MOTOCICLETES.
26.LA PREVENCIO DEL DOLOR D’ ESQUENA PER ALS CUIDADORS DE MALALTS I GENT GRAN.
27.ACCIDENTS EN LA LLAR.
28.CONSTRUCCIÓ I OBRES CIVILS.
29.CONDUCTORS DE CAMIONS GRUA I GRUES AUTOPROPULSADES.
30.TREBALLS EN TALLERS DE SERRALLERIA.
31.INSTAL·LADORS DE SERVEIS PER A L’EDIFICACIÓ I LA INDUSTRIA.
32.TRANSPORT I TREBALLS AMB RESIDUS URBANS I INDUSTRIALS.
33.AGENTS DE CIRCULACIÓ.
34.OPERARIS D’APARCAMENTS.
35.SERVEI DE MANTENIMENT I HIGIENE COMUNALS.
36.TREBALLS AMB PRODUCTES PERILLOSOS, (químics, biològics, etc.)
37.TREBALLS EN EL SUBSÒL.
38.NETEJA I TALA DE BOSCOS.

CURS A MIDA DEL CLIENT.