Perquè Nosaltres

Des de l’entrada en vigor el 21 d’abril de 2009 de la Llei 34/2008, del 18 de desembre sobre la Seguretat i la Salut en el Treball, “Llei de Prevenció dels Riscos Laborals”, s’ha configurat un nou març jurídic i institucional de la seguretat i la salut en el treball que té com objectius principals la Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i la integració de la prevenció dels riscos en el sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball (SG-SST) en l’empresa.

Davant d’aquesta realitat, EuroPrevenció, S.L. ha desenvolupat una línia específica d’un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball (SG-SST), destinat a proporcionar una resposta de qualitat, professionalitat i eficàcia.

Perquè els nostres serveis son una eina de gestió?:

 • Oferim la resposta més adequada a cada situació.
 • Ens comprometem amb els nostres clients.
 • Cuidem la salut de la seva empresa.
 • Temin el que vostè necessita.
 • Basem el nostre treball en el coneixement del que fem.

Li oferim la resposta més adequada a cada situació:

Mitjançant un model complert de gestió (SG-SST), ja que l’experiència acumulada com entitat pionera en la gestió de la Prevenció (2004), ens ha permès desenvolupar un model que integra totes les especialitats: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociològia Aplicada i Vigilància de la Salut.

Ens comprometem amb els nostres clients:

Som conscients que la implantació de la prevenció en l’empresa ha de convertir-se en una eina de gestió que permeti optimitzar els seus recursos humans. L’actuació dels nostres tècnics s’articula al voltant de:
 • Un compromís previ i detallat d’actuacions a realitzar i un termini de treball.
 • Una estreta col·laboració dels nostres tècnics amb l’empresa.
 • Un seguiment i control de l’eficàcia del procés de gestió.
 • Un rigorós compliment de les nostres actuacions.

Cuidem la salut de la seva empresa:

Controlem periòdicament l’estat de salut dels treballadors mitjansant reconeixements mèdics específics i selectius, en funció dels riscos inherents del lloc de treball.

Tenim el que vostè necessita:

Per a cobrir qualsevol necessitat, des de la més bàsica a la més exigent. La nostra gama de solucions garanteix una resposta professional i eficaç, tant en les especialitats tècniques com mèdiques.

Basem el nostre treball en el coneixement del que fem:

La nostra experiència donada pel anys d’estudi i treball, ens donen el coneixement adient per desenvolupar de manera efectiva i compromesa el nostre treball.

EuroPrevenció, S.L. el teu soci en prevenció.

En EuroPrevenció, S.L. hem desenvolupat una línia especifica de Servei de la Gestió en Seguretat i Salut en el Treball, destinada a proporcionar una resposta de qualitat, professionalitat i eficiència, independentment del tamany o activitat de la seva empresa, amb solucions simples i amb una visió empresarial que facilita la integració preventiva.

Els nostre Servei de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball, constitueix una eina de gestió idònia per aconseguir els tres objectius bàsics:

 • Compliment de la normativa vigent en la totalitat de les actuacions preventives.
 • La reducció dels riscos d’accidents i de les malalties i patologies professionals.
 • La millora de la productivitat i del entorn laboral.

Servei personalitzat:

EuroPrevenció, S.L. primera empresa en treballar a Andorra (2004) en matèria de Prevenció dels Riscos Laborals i en el desenvolupament i implantació del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, ha creat un servei personalitzat a les seves necessitats en prevenció i vigilància de la salut, assigna’n a cada empresa un tècnic i/o metge tutor amb una titulació superior en Prevenció dels Riscos Laborals, capaç d’assessorar-lo en la implantació del model de la Prevenció més adient per ala seva empresa.

Servei on-line.

EuroPrevenció, S.L. li facilita la gestió de la documentació i activitats preventives a través dels següents accessos on-line.

 • ep-salut: en construcció.
 • ep-documentació: en construcció.
 • ep-formació: en construcció.

La sol·licitud dels accessos als “ep-serveis” es realitza a traves de:

Telèfon, 00 376 822 498.

e-mail; europrevenció@andorra.ad