Curs de nivell bàsic en prevenció dels riscos laborals

LA PREVENCIÓ LABORAL MITJANÇANT LA FORMACIÓ, UN VALOR SEGUR.

CURS DE NIVELL BÀSIC EN PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS.

(50 hores lectives)

El Reglament pretén adequar la formació requerida i l’experiència professional amb les funcions que cal desenvolupar. Estableix els continguts necessaris per desenvolupar les funcions pròpies de l’activitat preventiva, que queda agrupada en tres nivells : bàsic, mitjà i superior.

NIVELL BÀSIC:

FUNCIONS:

1. Promoure els comportaments segurs i la utilització correcta dels equips de treball i protecció, i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva.
2. Promoure les actuacions preventives bàsiques : l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control.
3.Fer avaluacions elementals de riscos i, si escau, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles amb el grau de formació.
4. Col·laborar a l’avaluació i el control de riscos generals i específics de l’empresa atenent queixes i suggeriments, enregistrant dades i complint totes les funcions anàlogues que siguin necessàries.
5. Actuar en cas d’emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions.
6. Cooperar amb els serveis de prevenció, si escau.

REQUISITS:

a) Tenir una formació mínima de 50 hores.
b) Tenir una experiència professionals no inferior a dos anys en l’activitat on es vulgui desenvolupar les funcions de nivell bàsic.

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ

(efectuada per un servei de prevenció aliè o una entitat pública o privada amb capacitat per desenvolupar activitats formatives específiques en aquesta matèria):

  • Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut en el treball (5h).
  • Riscos generals i la seva prevenció (15h).
  • Prevenció i socors cívics, lluita contra incendis, evacuació i plans d’emergència (15h)
  • Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa (15h).