Formació

Una exigència legal. Un instrument bàsic per a la gestió.

A EuroPrevenció som pioners en matèria de formació en riscos laborals, amb més de 10 anys d’experiència, formant als treballadors i empresaris del país.
El nostre sistema de formació basat in sectors i oficis, amb més de 40 títols editats, ha demostrat la seva gran eficàcia en formacions de totes les especialitats del sector laboral andorrà.
EuroPrevenció a més de les formacions directes als seus propis clients, es formador acreditat de:
EuroPrevenció disposa d’un complert catàleg de títols formatius en Prevenció de Riscos Laborals, elaborant a més. Productes formatius totalment a mida de les necessitats dels clients.

Obligacions del empresari.

La informació i formació en matèria preventiva és un dret de tot treballador, sigui quina sigui la categoria laboral.
En els termes de la Llei 34/2008, els drets dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball son els següents:

  • Informació.
  • Consulta i participació.
  • Formació en matèria preventiva.
  • Paralització de l’activitat laboral en cas de riscs greu i imminent.
  • Vigilància del estat de la salut dels treballadors, dins dels termes previstos per la Llei.
1. Els riscos per a la seguretat i salut que afecten a l’empresa en el seu conjunt i les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables a dits riscos.
2. Els riscos específics del lloc de treball i mesures de prevenció i protecció aplicables, és ha dir, formació teòric – pràctic amb ensinistraments sobre el lloc de treball, amb inclusió de la referència als equips de protecció individuals (EPIs) que s’han d’utilitzar i que estaran a disposició dels treballadors, així com del contingut a que es refereixen els diferents decrets que afecten el lloc de treball.
3. Les mesures de Vigilància de la salut que han d’adoptar-se en relació amb el lloc a desenvolupar.
4. Les mesures adoptades i pautes d’actuació a seguir segons el Pla d’Emergència.

En les empreses que tinguin Delegats de Seguretat, la informació referent als Riscos Generals de l’empresa i a les mesures d’actuació dins dels Plans d’Emergència, pot ser facilitada als treballadors per dits Delegats de Seguretat. S’haurà d’informar directament a cada treballador ( directament pel treballador Delegat o pel Servei de Prevenció propi o Aliè) dels riscos específics que afecten al seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció aplicables als dits riscos.

Això últim no és més que la pròpia formació del lloc de treball que per lògica ha de incloure els procediments dels punts claus o crítics i les mesures preventives – pro actives a adoptar.
Per a formacions específiques s’ha de comptar amb el suport d’un tècnic acreditat per l’autoritat laboral.

1. Formació – Informació d’acollida (prèvia a la incorporació) informació sobre normes i riscos generals, mesures i/o normes a adoptar, formació del lloc de treball ( teòric – practica), informació sobre el Pla d’Emergència.
2. En les següents situacions; Canvis de funcions, procediments de treball, tecnologia o d’equips de treball utilitzats, així com quan apareix una nova legislació que afecti als llocs de treball concrets.
3. Reciclatges periòdics si la naturalesa del treball i/o els riscos o requereixin.
De fet la formació haurà d’estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada treballadors, adaptant-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres de nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.

La Informació – Formació s’haurà d’impartir, sempre que sigui possible, dins del horari laboral establer per l’empresa o, si no es possible, fora del horari laboral, però descontant-lo del temps teòric laboral.

La formació es podrà impartir per l’empresa amb medis propis o concertant-los amb un Servei de Prevenció Aliè. El seu cost no pot recaure en cap cas sobre els propis treballadors.

 

A tots els treballadors, de qualsevol nivell, incloent als treballadors amb contractes temporals, autònoms i personal de subcontractés.

 

CURS